پرش لینک ها

اشتراک ChatGPT 4-O

مدت زمان اشتراک : 90 روزه

تعداد استفاده از (ویژه)GPT 4o : 90

از نظر کیفیت و هزینه

GPT 4o > GPT 4

به همراه دسترسی رایگان روزانه 2 پیام در GPT 3.5

قیمت : 250,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک ChatGPT 4-O

مدت زمان اشتراک : 30 روزه

تعداد استفاده از (ویژه)GPT 4o : 40

از نظر کیفیت و هزینه

GPT 4o > GPT 4

به همراه دسترسی رایگان روزانه 2 پیام در GPT 3.5

قیمت : 100,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک ChatGPT 4-O

مدت زمان اشتراک : 15 روزه

تعداد استفاده از (ویژه)GPT 4o : 20

از نظر کیفیت و هزینه

GPT 4o > GPT 4

قیمت : 50,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک DALL - E 3

مدت زمان اشتراک : 90 روزه

تعداد استفاده از دال - ای 3 : 60

به همراه دسترسی رایگان روزانه 3 پیام در GPT 3.5

قیمت : 450,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک DALL - E 3

مدت زمان اشتراک : 30 روزه

تعداد استفاده از دال - ای 3 : 30

به همراه دسترسی رایگان روزانه 2 پیام در GPT 3.5

قیمت : 290,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک DALL - E 3

مدت زمان اشتراک : 15 روزه

تعداد استفاده از دال - ای 3 : 15

به همراه دسترسی رایگان روزانه 2 پیام در GPT 3.5

قیمت : 150,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک هوش مصنوعی های متن

مدت زمان اشتراک : 90 روزه

تعداد استفاده از (جدید)GPT 4o : 65

تعداد استفاده از GPT 4: 5

تعداد استفاده از GPT3.5: 120

GPT 4o > GPT 4 > GPT 3.5 :از نظر کیفیت 

قیمت : 390,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک هوش مصنوعی های متن

مدت زمان اشتراک : 30 روزه

تعداد استفاده از (جدید)GPT 4o : 35

تعداد استفاده از GPT 4: 5

تعداد استفاده از GPT 3.5: 90

GPT 4o > GPT 4 > GPT 3.5 :از نظر کیفیت 

قیمت : 200,000 تومان
خرید اشتراک

اشتراک هوش مصنوعی های متن

مدت زمان اشتراک : 15 روزه

تعداد استفاده از (جدید)GPT 4o : 15

تعداد استفاده از GPT 4 : 5

تعداد استفاده از GPT 3.5 : 60

GPT 4o > GPT 4 > GPT 3.5 :از نظر کیفیت 

قیمت : 90,000 تومان
خرید اشتراک