پرش لینک ها

هوش مصنوعی Phrasion

Phrasion is an AI tool that creates text for content quickly and efficiently

تعداد کل بازدیدکنندگان

رشد بازدیدکنندگان

نحوه استفاده از هوش مصنوعی Phrasion

Using Phrasion is a simple three-step process:
1. Research: Conduct your usual research for the article, including identifying keywords and an ideal word count. Gather reference links.
2. Instruct Phrasion: Provide instructions on how you want your blog post written, such as targeted keywords, readability score target, outline, and reference links.
3. Edit: Phrasion will generate the first draft, but editing remains essential to ensure consistency, optimize keyword usage, and add creative human touch

ویژگی های Phrasion

Core features of Phrasion include:Instant draft generation: Get a perfectly written blog post draft in minutes.SEO optimization: Phrasion knows how to optimize articles for search engine ranking.Fast results: The AI-engine generates blog posts in minutes instead of hours.Cost efficiency: At only $4.90 per article draft, Phrasion offers an affordable solution with a satisfaction guarantee.

موارد استفاده از Phrasion

1Phrasion can be used for various purposes, including:
- Creating engaging blog posts and articles
- Generating content for ebooks and whitepapers
- Streamlining the content creation process to save time and effort
- Improving search engine visibility and rankings
- Providing high-quality content quickly and efficiently to meet deadlines.

بزرگان تکنولوژی در مورد هوش مصنوعی چه می گویند

سم آلتمن

هوش مصنوعی می‌تواند بیشتر کارها را بهتر از انسان‌ها انجام دهد.

تیم کوک

من هوش مصنوعی را تقویت کننده انسان می دانم، نه جایگزین انسان.

نیک بوستروم

هوش مصنوعی می‌تواند آخرین اختراع بشریت باشد.

سوالات متداول هوش مصنوعی Phrasion

Phrasion دستیار متن و نوشتار است و شما می توانید با کمک آن سرعت انجام کارهای خود را به صورت قابل توجهی افزایش دهید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید سرعت انجام کارهای خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهید.

برای اطلاع از هزینه ها می توانید بخش پلن ها در این صفحه را مطالعه یا به بخش راهنمای Phrasion مراجعه کنید.

ابزارهای مرتبط هوش مصنوعی با Phrasion

Jasper
Jasper

با هوش مصنوعی Jasper بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

Castly
Castly

با هوش مصنوعی Castly بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

Emplibot
Emplibot

با هوش مصنوعی Emplibot بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

ArticleForge
ArticleForge

با هوش مصنوعی ArticleForge بیشتر آشنا شوید. در این صفحه با ویژگی‌ها، کاربردها و نحوه استفاده از این ابزار آگاه می‌شوید

مقالات

پیام بگذارید